అక్షర కవితలు

దీపావళి . . . ! ! !

దీపావళి దీపాల వరస దీపావళి . .దివ్య తేజోచ్వాహ ఆనంద ఆరావళి . .అరాచక రాక్షస వినాశనం  . .చెడుపై మంచి విజయకేతనం . .అమావాస్యను పున్నమి...Read More

నాపదాలు . . . ! ! !

అంత్యప్రాసలకోసంప్రాకులాడెకవితనుకానుఅంతర్జాతీయప్రభావం కలఒబాముడిప్రసంగాన్నికాను . . !అంతర్మధనాన్నిచేధించె ఋషి దీక్షను కానుఅంతర్యుద్దంతొ అతలాకుతంచెయ్యాలనె ఆతంకవాది పొరాటాన్నికాను . . !అంతరిక్షపు రహస్యలను రాబత్తలనె శాస్త్రవేత్త ఆలొచనని కానుఅంతఃపురపు సుఖాలకై...Read More
1 All

Page: 1 of 1